Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Inkaso On Line Sp.z o.o.

ZAKRES I CEL

Niniejsza polityka ma zastosowanie do Przetwarzania Danych osobowych klientów we wszystkich przedsiębiorstwach należących do właścicieli Inkaso On Line Sp. z o.o. („my” we wszystkich odmianach gramatycznych). Celem niniejszej polityki jest przekazanie naszym obecnym, byłym i potencjalnym klientom (określanym dalej łącznie jako „klienci” lub „Państwo”) ogólnych informacji na poniższe tematy:

 • Okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe;
 • Rodzaj gromadzonych przez nas Danych Osobowych;
 • Powody gromadzenia Państwa Danych Osobowych;
 • Jak postępujemy z Państwa Danymi Osobowymi;
 • Podział odpowiedzialności za operacje Przetwarzania Danych Osobowych między różne podmioty prawne wchodzące w skład grupy On Line; oraz
 • Nasze dane kontaktowe potrzebne do tego, aby umożliwić Państwu uzyskiwanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz realizację przysługujących Państwu praw w tym zakresie.
 • Niniejsza polityka jest regularnie aktualizowana, tak aby odzwierciedlała środki podejmowane przez InkasoOn Line Sp. z o.o. w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych.

Administrator

INKASO ON-LINE Sp. z o.o. w Poznaniu; Centrum Operacyjne –    adres do doręczeń: pl. Kilińskiego 9A/4; 66- 200 Świebodzin REGON 302173860 NIP 779 240 71 68 z kapitałem zakładowym 5000,00 zł opłaconym w całości KRS nr 0000425917 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda jest Administratorem w związku z Przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych w ramach świadczenia usług bądź sprzedaży towarów. Ponadto INKASO ON-LINE Sp. z o.o. jest Administratorem w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych w ramach monitorowania jakości świadczenia usług i sprzedaży towarów i ewentualnych kampanii marketingowych oraz w celu spełniania wymagań obowiązujących przepisów.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie Państwa Danych osobowych stanowi ważną część procesu dostarczania przez nas Państwu produktów i usług. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, przekazując nam swoje Dane osobowe, a Państwa prywatność uważamy za ważny element oferowanych przez nas usług. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości usług dla klientów oraz oferowaniu coraz większych możliwości i wyższego poziomu obsługi, stosujemy się do poniższych pięciu ogólnych zasad.

SWOBODA WYBORU

Państwa dane osobowe należą do Państwa. Dążymy do tego, by nie przyjmować żadnych założeń dotyczących Państwa preferencji w zakresie prywatności i staramy się kształtować nasze usługi w taki sposób, aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą nam udostępnić swoje dane osobowe.

RÓWNOWAGA INTERESÓW

W przypadku gdy Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, a interes ten przewyższa potrzebę ochrony Państwa prywatności, możemy przetworzyć niektóre Dane Osobowe bez uzyskania Państwa zgody, jeśli zezwala na to prawo. W pewnych innych sytuacjach również możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe bez Państwa zgody, jeśli wymagają tego mające zastosowanie przepisy prawa. Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Zgoda”.

PROPORCJONALNOŚĆ

INKASO ON-LINE Sp. z o.o.; dąży do przetwarzania tylko takich Danych Osobowych klientów, które są adekwatne, istotne i niezbędne w stosunku do celu, w którym zostały zgromadzone. Staramy się anonimizować Państwa dane osobowe, gdy określona funkcja lub usługa może zostać zrealizowana w oparciu o dane zanonimizowane. W przypadku gdy łączymy dane zanonimizowane lub nieosobowe z Państwa danymi osobowymi, są one traktowane jako dane osobowe tak długo, jak pozostają połączone.

PRZEJRZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

INKASO ON-LINE Sp. z o.o.; wyznaje zasadę przejrzystości w odniesieniu do tego, jakie Dane Osobowe przetwarzamy i w jakim celu. Dużą wagę przykładamy również do ochrony Państwa Danych Osobowych, ponieważ jedną z podstawowych wartości INKASO ON-LINE Sp. z o.o.; jest ochrona tego, co jest ważne dla Państwa. Na żądanie INKASO ON-LINE Sp. z o.o.; udostępnia klientom dodatkowe informacje na temat przetwarzania i chronienia przez nas Państwa danych osobowych.

PRZESTRZEGANIE PRAWA

Jedną z zasad polityki INKASO ON-LINE Sp. z o.o. jest przestrzeganie obowiązującego prawa, przepisów oraz zasad dotyczących prywatności i ochrony danych w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. W razie potrzeby dostosowujemy przetwarzanie Państwa danych osobowych opisane w niniejszej polityce w taki sposób, by zagwarantować zgodność z prawem.

Dane osobowe gromadzone przez INKASO ON-LINE Sp. z o.o. na temat Państwa będą wykorzystywane:

 • Do dostarczania Państwu produktów i usług, w tym do weryfikowania Państwa uprawnień do określonych zakupów i usług oraz do przedstawiania Państwu rozszerzonych ofert i możliwości;
 • Do informowania Państwa o aktualizacjach lub zmianach dotyczących produktów i usług, w tym między innymi o zmianach naszych warunków i zasad;
 • Do informowania Państwa o nowych produktach, usługach i wydarzeniach;
 • Do zapewniania obsługi technicznej i usług;
 • Do celów związanych z rozwojem produktów, na przykład do poprawy jakości;
 • Do oceny i ulepszania naszej oferty dla klientów oraz do komunikacji z nimi;
 • Do wypełniania wymagań prawnych oraz zaleceń organów prawnych;
 • Do informowania Państwa o naszych produktach i usługach oraz identyfikowania tych, które mogą być dla Państwa interesujące;
 • Do przeprowadzania badań rynkowych; oraz
 • Do celów związanych z analizą i określaniem profilu klientów (w tym w Internecie i mediach społecznościowych) przez nas samych lub wybranych przez nas dostawców.

POMOCNE DEFINICJE

W niniejszej polityce INKASO ON-LINE Sp. z o.o. stosuje wymienione poniżej definicje:

 •  „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych;
 • „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • „Dane Osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („podmiocie danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy lub na podstawie jednej bądź kilku szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • „Wrażliwe Dane Osobowe” oznaczają Dane Osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe albo przynależność do związków zawodowych, a także Przetwarzanie danych genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia albo życia płciowego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

GROMADZENIE DANYCH

Mogą Państwo dostarczać nam informacje na własny temat lub na temat świadczonych usług podczas korzystania z usług INKASO ON-LINE Sp. z o.o., na przykład za pośrednictwem naszych stron internetowych lub centrów obsługi klienta (w tym kontekście zwracamy uwagę na fakt, że rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane za Państwa zgodą w celach związanych z zapewnianiem jakości). Możemy także pozyskiwać takie dane od naszych autoryzowanych dealerów i warsztatów oraz od innych osób trzecich. Dane takie mogą obejmować:
 Państwa informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itd.);
Informacje demograficzne (wiek, stan cywilny, struktura gospodarstwa domowego itd.);
Informacje finansowe;
Dane związane z zakupem i korzystaniem przez Państwa z naszych produktów i usług (preferencje i ustawienia klienta, historia zakupów, identyfikator INKASO ON-LINE Sp. z o.o.ID itd.).
 
Zachowujemy szczególną ostrożność i stosujemy dodatkowe środki w przypadku gromadzenia i przetwarzania wrażliwych danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że obowiązujące prawo może wymagać, by jako wrażliwe dane osobowe traktować także inne rodzaje danych.

POWIADAMIANIE

Gdy jest to praktycznie możliwe lub wymagane przez obowiązujące prawo, w związku z gromadzeniem lub rejestrowaniem Państwa Danych Osobowych przekażemy Państwu: (i) konkretne informacje dotyczące celu przetwarzania Państwa Danych Osobowych, (ii) tożsamość Administratora, (iii) tożsamość osób trzecich, którym dane mogą zostać ujawnione, oraz (iv) inne informacje, które mogą być niezbędne dla zapewnienia Państwu możliwości ochrony swoich praw.

ZGODA

Gdy jest to praktycznie możliwe lub wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy Państwa zgodę przed przystąpieniem do gromadzenia lub wykorzystywania Państwa danych osobowych. Prośba o Państwa zgodę będzie wyraźna oraz konkretna i będzie zawierać uzasadnienie, na podstawie którego będą Państwo mogli podjąć decyzję. Nie będziemy nigdy zakładać Państwa zgody, lecz będziemy dążyć do tego, by mieli Państwo możliwość jej jasnego wyrażenia. Państwa zgoda jest dobrowolna i może zawsze zostać wycofana, na przykład poprzez rezygnację z określonej usługi albo poprzez skontaktowanie się z INKASO ON-LINE Sp. z o.o. pod adresem wskazanym poniżej w punkcie „Informacje i dostęp”. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, korzystanie z usług lub ich części może być niemożliwe.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BEZ ZGODY

Gromadzenie i wykorzystywanie danych może być niezbędne do: świadczenia usług, sprzedaży towarów oraz spełniania wymagań prawnych. Przy gromadzeniu lub wykorzystywaniu danych do tych celów oraz w celu realizacji podobnych uzasadnionych interesów INKASO ON-LINE Sp. z o.o. nie będziemy zazwyczaj prosić o Państwa zgodę, chyba że zostanie to uznane za konieczne w indywidualnym przypadku albo będzie wymagane przez obowiązujące prawo.

Przekazywanie danych za granicę
INKASO ON-LINE Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane Osobowe odbiorcom znajdującym się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych. Obejmuje to kraje, które zdaniem Komisji UE nie zapewniają wystarczającego poziomu ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku INKASO ON-LINE Sp. z o.o. zadba o istnienie podstawy prawnej do przekazania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zostaną Państwo również poinformowani o takiej podstawie prawnej, wdrożonych środkach bezpieczeństwa oraz miejscu, gdzie można uzyskać kopię informacji o tych środkach.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

W przypadku większości działań związanych z przetwarzaniem możecie Państwo przerwać wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych poprzez zaktualizowanie swoich preferencji, rezygnację z określonej usługi, wycofanie swojej zgody na przetwarzanie poprzez skontaktowanie się z INKASO ON-LINE Sp. z o.o. pod adresem wskazanym poniżej w punkcie „Informacje i dostęp” lub w inny podany przez nas sposób. Jednakże, o ile z obowiązującego prawa nie wynika inaczej, nie możecie Państwo generalnie wycofać się z przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • W związku z pewnymi działaniami polegającymi na gromadzeniu i dalszym przetwarzaniu danych, które są związane z poprawą jakości i ulepszaniem produktów;
 • Które realizujemy w celu przesyłania Państwu ważnych powiadomień, takich jak zmiany naszych warunków i zasad lub w przypadku wezwań produktów do serwisu; oraz
 • Które realizujemy w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

PRZETRZYMYWANIE

Państwa dane osobowe będziemy przetrzymywać jedynie tak długo, jak to będzie konieczne dla realizacji celów opisanych w niniejszej polityce lub celów, o których zostali Państwo poinformowani w inny sposób. Oznacza to, że po wyrażeniu przez Państwa zgody na Przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych, będziemy przetrzymywać Państwa dane, dopóki będzie trwać nasza relacja z Państwem jako klientem (oraz w odnośnych przypadkach do upływu okresu gwarancji) lub do momentu wycofania Państwa zgody. Nawet jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy przetrzymywać pewne dane osobowe przez okres wymagany do wypełnienia przez nas naszych obowiązków prawnych i obrony naszych praw w sporach prawnych. Jeśli nie uzyskamy Państwa zgody na Przetwarzanie, Dane Osobowe będą przetrzymywane jedynie przez tak długi okres, na jaki zezwala prawo.

JAKOŚĆ DANYCH

W ramach przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych dążymy do tego, by były one poprawne i aktualne. Będziemy starać się kasować lub korygować Dane Osobowe, które są niepoprawne lub niepełne. Więcej informacji na temat Państwa prawa do zapewnienia poprawności przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych podano poniżej w punkcie „Informacje i dostęp”.

INFORMACJE I DOSTĘP

Jak podano powyżej w punkcie „Powiadamianie”, możemy przekazywać Państwu określone informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przy gromadzeniu lub rejestrowaniu takich danych. Mają Państwo prawo zażądać (i) kopii przechowywanych przez nas Państwa Danych Osobowych, (ii) poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych, które Państwa zdaniem są błędne oraz (iii) usunięcia Państwa Danych Osobowych oraz ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych w pewnych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa Danych Osobowych oraz otrzymać Państwa Dane Osobowe, które nam Państwo udostępnili, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, i zlecić ich przekazanie innemu Administratorowi.
 
Wnioski należy przesyłać do osoby prawnej podanej na końcu niniejszego dokumentu. Państwa wnioski będą załatwiane szybko i we właściwy sposób. Jeśli obowiązujące prawo przewiduje pobranie opłaty administracyjnej za rozpatrzenie Państwa wniosku (wniosków), INKASO ON-LINE Sp. z o.o. może naliczyć taką opłatę. Ponadto mogą mieć Państwo możliwość uzyskania dostępu do przeglądu pewnych Danych Osobowych, które Państwo udostępnili bezpośrednio firmie INKASO ON-LINE Sp. z o.o. i które są przez nią przechowywane oraz skorygowania lub zaktualizowania swoich informacji poprzez zalogowanie się na koncie w portalu firmy INKASO ON-LINE Sp. z o.o. dla klientów. Aby otrzymać więcej informacji na temat Państwa praw, prosimy skontaktować się z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Dane kontaktowe naszego Administratora Bezpieczeństwa Informacji znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

BEZPIECZEŃSTWO

INKASO ON-LINE Sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wszelkimi innymi nielegalnymi formami Przetwarzania.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

INKASO ON-LINE Sp. z o.o. może udostępniać Państwa dane osobowe:

 • pomiędzy podmiotami powiązanymi osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie z INKASO ON-LINE Sp. z o.o.;
 • kancelariom prawnym w celu umożliwienia im realizacji usług świadczonych przez INKASO ON-LINE Sp. z o.o., sprzedaży produktów i usług oraz innych informacji; innym partnerom biznesowym w celu umożliwienia im wysyłania Państwu ofert dotyczących produktów i usług oraz innych informacji lub w celu prowadzenia działań badawczo-rozwojowych;
 • W związku ze sprzedażą lub przekazaniem jednostki wchodzącej w skład grupy INKASO ON-LINE lub jej aktywów;
 • gdy wymaga tego prawo, na przykład w związku z zapytaniami organów administracji państwowej, sporem lub innym procesem lub wnioskiem prawnym;
 • w przypadku gdy w dobrej wierze będziemy przekonani, że ujawnienie jest niezbędne dla ochrony naszych praw, na przykład w celu zbadania potencjalnych naruszeń naszych warunków albo wykrycia, uniemożliwienia lub ujawnienia oszustwa albo innych naruszeń bezpieczeństwa;
 • innym partnerom biznesowym w celu umożliwienia im wysyłania Państwu ofert dotyczących produktów i usług oraz innych informacji lub w celu prowadzenia działań badawczo-rozwojowych;
 • innym partnerom biznesowym lub osobom trzecim w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nich usług i upoważnili ich do występowania do INKASO ON-LINE Sp. z o.o. z wnioskiem o udostępnienie danych;
 • dostawcom naszych produktów i usług, którzy działają w naszym imieniu w związku z wykorzystywaniem danych na wyżej opisane sposoby, takim tak dostawcy usług bezprzewodowych, firmy utrzymujące lub obsługujące naszą stronę internetową, wysyłające wiadomości, wykonujące analizę danych, przetwarzające dane kart kredytowych oraz dostawcy systemów niezbędnych do przetwarzania i zapisywania danych kart kredytowych lub informacji finansowych i zarządzania nimi; oraz

Jednostka wchodząca w skład  grupy INKASO ON-LINE., która jest Administratorem Państwa Danych Osobowych, co do zasady ujawni Państwa Dane Osobowe osobie trzeciej tylko wówczas, gdy otrzymała na to Państwa zgodę. Jeśli zezwala na to prawo, możemy jednak udostępnić Państwa Dane Osobowe bez Państwa zgody, o ile nie uznamy Państwa zgody za konieczną w indywidualnym przypadku lub Państwa zgoda nie będzie wymagana prawem, w następujących sytuacjach:

 • gdy ujawnienie danych jest wymagane prawem; oraz
 • gdy ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony prawowitego interesu firmy INKASO ON-LINE Sp. z o.o. (na przykład w celu ochrony naszych praw ustawowych, o których mowa powyżej).

PRZETWARZANIE DANYCH W NASZYM IMIENIU

Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do pracowników i dostawców INKASO ON-LINE Sp. z o.o., którzy muszą wykorzystywać te informacje do ich przetwarzania w naszym imieniu i którzy są zobowiązani umową do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Dążymy do wybierania takich opcji usług Przetwarzania, które najlepiej zabezpieczają integralność Państwa Danych Osobowych względem osób trzecich. Niektóre z tych działań związanych z przetwarzaniem mogą być realizowane poza EOG w oparciu o konkretną podstawę prawną zgodnie z wymaganiami prawa krajowego.

MARKETING

Nie będziemy sprzedawać ani handlować Państwa danymi osobowymi z osobami trzecimi, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę. Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim dla ich celów marketingowych, chyba że uzyskaliśmy Państwa zgodę na takie ujawnienie. Jeśli wyrazili Państwo taką zgodę, ale chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od osoby trzeciej, prosimy skontaktować się bezpośrednio z tą osobą. Możemy przekazywać Państwu informacje dotyczące nowych produktów, usług, wydarzeń lub podobnych działań marketingowych. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania konkretnego biuletynu przesyłanego przez e-mail lub podobnej korespondencji, prosimy postąpić zgodnie z instrukcjami podanymi w takiej korespondencji. 

STRONY INTERNETOWE I PLIKI COOKIE

Co do zasady mogą Państwo odwiedzać strony internetowe INKASO ON-LINE Sp. z o.o. bez informowania nas, kim Państwo są i ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. W celu udostępnienia Państwu pewnych usług lub ofert musimy jednak często zarejestrować pewne Dane Osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przed taką rejestracją możemy też gromadzić (za pomocą plików cookie) anonimowe informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Informacje takie pomogą nam w ulepszaniu naszych stron internetowych i marketingu. Wszystkie strony internetowe INKASO ON-LINE Sp. z o.o. dostępne dla naszych klientów zawierają informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane m.in. przez Google Analytics, aby móc weryfikować dokładniej ruch na stronie i zachowanie użytkowników. W niektórych krajach istnieje także realizowana w trybie online procedura wyrażenia zgody lub odmowy zgody na wykorzystywanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy zapoznać się z lokalnymi informacjami dotyczącymi plików cookie opublikowanymi dla Państwa kraju na stronie www.inkasoonline.com.pl. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Internetową www.Inkasoonline.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. 7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Stronę Internetową można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

1) własne (tworzone przez stronę Internetową www.Inkasoonline.pl Administratora) oraz

2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę Internetową:

1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze strony Internetowejwww.Inkasoonline.pl lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Internetowej www.Inkasoonline.pl),

2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Strony Internetowej do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej),

4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej Stronę Internetową w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na odrębnych stronach internetowych, takich jak portale społecznościowe)

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Stronę Internetową w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies na Stronie InternetowejAdministratoraidentyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na Stronie Internetowej i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania na Stronę Internetową (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies statystyczne)
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetowa poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Stronę Internetową jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”,

(3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:

(1) kliknij menu „Narzędzia”,

(2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,

(3) przejdź do zakładki „Ogólne”,

(4) przejdź do zakładki „Ustawienia”,

(5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:

(1) kliknij menu „Preferencje”,

(2) przejdź do zakładki „Prywatność”,

(3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie:

https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia). 7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową i analizie ruchu na tej Stronie. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Aplikacje

Gdy pobierają Państwo jedną z naszych aplikacji lub rejestrują się w celu korzystania z niej, mogą Państwo wysłać do nas Dane Osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane rejestracyjne. Ponadto gdy korzystają Państwo z naszych aplikacji, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym informacje techniczne dotyczące Państwa urządzenia mobilnego oraz informacje o sposobie, w jaki korzystają Państwo z aplikacji. W zależności od używanej aplikacji oraz pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odpowiedniej zgody, możemy również gromadzić informacje zapisane w Państwa urządzeniu, w tym informacje kontaktowe, informacje o lokalizacji lub inne treści cyfrowe. Dalsze szczegóły na temat rodzaju gromadzonych przez nas danych podano w informacji i/lub specjalnym oświadczeniu dla każdej aplikacji.

Dzieci

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci. Nie pozyskujemy ani nie gromadzimy w sposób celowy Danych Osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie kierujemy do nich reklam naszych produktów i usług. Jeśli dziecko przekaże nam Dane osobowe, jego rodzic lub opiekun może skontaktować się z nami, aby umożliwić nam usunięcie tych informacji z naszej bazy danych. Jeśli uważają Państwo, że możemy posiadać informacje przekazane przez dziecko w wieku poniżej 13 lat, prosimy skontaktować się z nami. Jeśli dowiemy się, że przez nieuwagę zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 13 roku życia lub innego obowiązującego w danej jurysdykcji wieku minimalnego, podejmiemy odpowiednie kroki, aby jak najszybciej usunąć te dane.

Monitorowanie

Wymagania prawne nakładają na nas obowiązek monitorowania sposobu działania naszych usług. Oznacza to, że gromadzimy dane z realizacji tych usług.

Składanie zażaleń do organu nadzorującego

Jeśli Państwa zadaniem przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych, mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu nadzorującego.

Przedstawiciel odpowiedzialny za ochronę danych
Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji z ramienia INKASO ON-LINE Sp. z o.o. mogą Państwo nawiązać, korzystając z poniższych danych kontaktowych:
Adres e-mail:
kontakt@inkasoonline.pl
Wnioski dotyczące danych osobowych należy składać Adres e-mail: kontakt@inkasoonline.pl

Adres pocztowy: INKASO ON-LINE Sp. z o.o. w Poznaniu; Centrum Operacyjne –    adres do doręczeń: ul. Kilińskiego 9A/4; 66- 200Świebodzin.

DANE KONTAKTOWE
W celu realizacji Państwa praw, na przykład do informacji lub dostępu do przetwarzanych przez nas Danych Osobowych, muszą Państwo skontaktować się INKASO ON-LINE Sp. z o.o. w Poznaniu; Centrum Operacyjne –    adres do doręczeń: ul. Kilińskiego 9A/4; 66- 200 Świebodzin.

Scroll to Top