Windykacja sądowa

Windykacja sądowa​

Odzyskanie zaległych należności finansowych od dłużnika często nie jest proste. Można starać się o pozasądowe rozstrzygnięcie sprawy na drodze tzw. windykacji polubownej, w praktyce jednak rozwiązanie to w wielu przypadkach nie przynosi spodziewanych rezultatów. Także przesłanie do kredytobiorcy ostatecznego wezwania do zapłaty nie zawsze okazuje się skuteczne.

Wiele podmiotów bowiem lekceważy przedstawione w ten sposób roszczenia wierzycieli. W tej sytuacji osobie pokrzywdzonej nie pozostaje nic innego jak windykacja sądowa, najlepiej przeprowadzona przy wsparciu doświadczonych windykatorów z profesjonalnej firmy. 

W jej ramach składa się w danej instytucji stosowny pozew o wszczęcie postępowania dotyczącego egzekucji zaległych pieniędzy od dłużnika. Polskie prawo dopuszcza możliwość zastosowania kilku metod odzyskiwania należności przez wierzyciela. Poza tradycyjną rozprawą sądową, odbywającą się przed organem właściwym dla miejsca zamieszkania kontrahenta lub siedziby prowadzonej przez niego działalności, istnieje także możliwość rozstrzygania sprawy przez tzw. e-Sąd (w określonych przypadkach). Rozwiązanie to z biegiem lat cieszy się coraz większą popularnością, a to z uwagi na wygodę jego zastosowania. 

Niezależnie od tego, na jaką drogę odzyskiwania należności zdecydował się ostatecznie wierzyciel, trzeba mieć świadomość, że windykacja sądowa stanowi określony zbiór czynności ukierunkowanych na uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty. Podejmuje się ich wierzyciel w trakcie toczącej się przed sądem rozprawy. Niekiedy postępowanie windykacyjne może doprowadzić do klauzuli wykonalności, potwierdzającej konieczność niezwłocznej spłaty zobowiązań przez zadłużoną osobę lub podmiot gospodarczy. W praktyce oznacza to powstanie tytułu wykonawczego, na mocy którego dochodzi do finalnej egzekucji komorniczej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. nr + 48 452 15 00;  + 48 605 324 976

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Etapy windykacji sądowej​​​

Wierzyciele, którzy dążą do odzyskania należności od dłużników, powinni skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy podejmą się reprezentowania ich interesów w trakcie toczącej się rozprawy. Należy uświadomić sobie, że windykacja sądowa to wieloetapowy proces, który powinien odbywać się przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnych prawników. Warto zasięgnąć ich porady jeszcze przed rozpoczęciem formalnego postępowania przed sądem. Adwokaci po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności sprawy wydadzą stosowne rekomendacje odnośnie do zaistnienia w danym przypadku faktycznej konieczności wstąpienia na drogę sądową. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do klienta. Jeśli postanowi on o wszczęciu formalnych procedur windykacji długu, wówczas przygotowuje się specjalny pozew opracowany w oparciu o konkretne dokumenty poświadczające prawa wierzyciela do odzyskania zaległych należności finansowych od kontrahenta. Sporządzeniem treści wniosku zajmują się nasi windykatorzy, którzy zwykle biorą na siebie również odpowiedzialność za jego wniesienie do odpowiedniego sądu. Całe przedsięwzięcie powinno trwać nie więcej niż 2-3 dni. Na tym etapie wymaga się od klienta jedynie uiszczenia opłat: skarbowej i od złożenia pozwu, jak również pokrycia części kosztów zastępstwa procesowego. 

W większości przypadków sąd po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy wydaje nakaz zapłaty, który zostaje później przekazany dłużnikowi oraz kancelarii reprezentującej interesy powoda. Jeśli pozwany w wyznaczonym terminie nie wniesie sprzeciwu, dochodzi do uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. W takim przypadku nasza kancelaria składa wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Tytuł wykonawczy zwykle otrzymuje się po kilku tygodniach od złożenia pisma. Pisemna prośba o wszczęcie egzekucji zostaje wysłana do komornika. W zależności od okoliczności oraz sytuacji finansowej dłużnika cały proces odzyskiwania należności może trwać od paru miesięcy do nawet kilku lat. W tym czasie sąd ma prawo do zajęcia pozwanemu części wynagrodzenia za pracę lub środków trwałych (np. nieruchomości albo maszyn produkcyjnych). Często dochodzi też do przejęcia przez komornika aktywów zgromadzonych na koncie zadłużonej osoby. Windykacja sądowa i przeprowadzane w jej ramach postępowanie egzekucyjne kończy się wraz z zaspokojeniem wszystkich roszczeń materialnych wierzyciela. Często zdarza się jednak, że skonfiskowanie całości należności przez komornika w praktyce okazuje się niemożliwe. W takim przypadku procedura egzekucyjna zostaje umorzona, a do wierzyciela trafia skan tytułu wykonawczego.

Odwołanie się dłużnika od wyroku zawierającego nakaz zapłaty zwykle pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego. Zanim jednak dojdzie do wszczęcia procedur z nią związanych, obie strony zostają skierowane na mediacje. Jeśli negocjacje, w których biorą udział również adwokaci powoda i pozwanego, nie przyniosą rezultatów w postaci porozumienia, wówczas wyznacza się termin rozprawy. 

Dłużnik, wobec którego zostanie orzeczona windykacja sądowa, ma prawo do złożenia apelacji od wydanego wyroku. W tej sytuacji sprawę kieruje się do sądu drugiej (wyższej) instancji. Zwykle oznacza to konieczność wniesienia większych opłat za przeprowadzenie rozprawy. Wydatkami tymi zwykle obciąża się stronę pozwaną. Wszelkimi formalnościami związanymi z przeniesieniem na dłużnika kosztów zastępstwa procesowego, klauzulowego, egzekucyjnego lub zabezpieczającego zajmuje się nasza firma windykacyjna. W tym aspekcie współpracujemy z najlepszymi kancelariami prawnymi.

Windykacja sądowa – rodzaje postępowań

W niektórych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy w oparciu o inny niż zwykły tryb proceduralny. Wyróżnia się trzy rodzaje postępowań – nakazowe, upominawcze oraz uproszczone. Zorganizowana według ich zasad windykacja sądowa przebiega sprawnie i wiąże się z niskimi opłatami. Jest to zatem dobra alternatywa dla tych wierzycieli, którym zależy na szybkim odzyskaniu przynajmniej części roszczeń od dłużników zalegających ze spłatą ciążących na nich zobowiązań finansowych. Klientom, którzy zgłaszają się z prośbą o pomoc do naszej firmy, udzielamy fachowych porad odnośnie do wyboru najlepszego sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej zwrotu wierzytelności. Posiłkujemy się przy tym opiniami doświadczonych prawników współpracujących z Inkaso On-line.

Nakazowe​

Postępowanie nakazowe może być wszczęte tylko przy dochodzeniu roszczeń pieniężnych lub spełnienia zamiennych świadczeń. Zostaje ono zainicjowane na skutek złożenia do sądu okręgowego lub rejonowego stosownego wniosku. W tym trybie windykacji strony nie są zobowiązane do osobistego uczestnictwa w rozprawach. Nakaz zapłaty zostaje wydany w oparciu o pozew oraz dołączone do niego dokumenty, do których zalicza się:

  • rachunki zaaprobowane przez dłużnika;
  • wezwanie kontrahenta do zapłaty wraz z podpisanym przez niego zaświadczeniem o zaakceptowaniu długu;
  • autentyczne, prawidłowo wypełnione czeki, rewersy i weksle;
  • dowody doręczenia faktury;
  • zaakceptowane przez dłużnika żądania zapłaty.

Pozwany musi spłacić zadłużenie w terminie do 14 dni od orzeczenia nakazu zapłaty. W przypadku nieuznania tych roszczeń sprawę kieruje się do rozpatrzenia w trybie zwykłym przez sąd I instancji.

Upominawcze

W podobny sposób przebiega windykacja sądowa na drodze postępowania upominawczego. W tym przypadku katalog dowodów, za których pomocą można poświadczyć o zasadności żądań wierzyciela, jest otwarty. Dłużnik jest zobowiązany do spłaty należności w ciągu dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty. Może też w tym czasie wnieść sprzeciw.

Uproszczone

Postępowanie uproszczone jest obligatoryjnym trybem dla kilku wyszczególnionych w obowiązującym prawie przypadków. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy roszczenie o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł wynika z umowy lub z rękojmi, gwarancji albo niezgodności przekazanego klientowi towaru z zawartymi w obustronnym porozumieniu wytycznymi. Windykacja sądowa w tym trybie wiąże się z możliwością złożenia przez dłużnika apelacji.

e-Sąd

Jeśli wierzyciel zdecyduje się na skierowanie sprawy do e-Sądu, wówczas zostaje wszczęte Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU). Z tej możliwości można skorzystać, gdy faktyczne istnienie długu oraz jego wysokość nie budzą żadnych wątpliwości. W ramach tak przeprowadzonej windykacji sądowej wszystkich niezbędnych czynności dokonuje się za pośrednictwem Internetu.

Scroll to Top