Usługi

Nasza firma specjalizuje się w realizacji usług z zakresu windykacji należności. Pracujemy również jako syndycy masy upadłościowej. Wiemy, jak skutecznie przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożyć czynności naprawcze, chroniące organizację przed zlikwidowaniem. Podejmujemy się przygotowania firmy do postępowania upadłościowego i likwidacyjnego. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich skuteczne i zgodne z obowiązującym prawem przeprowadzenie. Dbamy o to, aby wspólnicy i akcjonariusze spółki, a także przedstawiciele jej zarządu nie byli obciążeni odpowiedzialnością karną i cywilną za ewentualne zaniedbania w wykonywaniu wymaganych prawem czynności.

Zakres usług

Proponujemy:

 • Windykację polubowną tj. sprawdzenie dłużnika, negocjacje, upublicznienie długu, wpis do rejestru, oraz wpis na giełdę wierzytelności 
 • Postępowanie sądowe, którego celem jest uzyskanie tytułu wykonawczego.
 • Postępowanie przed egzekucyjne, egzekucyjne, po bezskutecznej egzekucji komorniczej (w tym nadzór egzekucji komorniczej).

Nadzór nad płatnościami w celu minimalizowania opóźnień płatności kontrahentów.
W zakresie monitoringu płatności wykonujemy: utworzenie rejestru sprzedaży, rozmowy telefoniczne przypominające o zbliżającym się terminie płatności, wiadomości tekstowe, wiadomości mailowe, wezwania do zapłaty.

Treść pieczęci wyraźnie informuje kontrahenta o tym, że w przypadku braku płatności w terminie sprawę przejmie Inkaso On Line. Używanie pieczęci przyczynia się do ograniczenia liczby nieopłaconych w terminie należności i w następstwie do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.

 • Sprawdzamy majątek dłużnika w celu przeprowadzenia przyszłej egzekucji
 • Sprawdzamy Państwa kontrahenta w biurach informacji gospodarczej i innych rejestrach dłużników
 • Prowadzimy stały, comiesięczny monitoring wiarygodności kontrahenta
 • Ustalamy aktualne dane adresowe do windykacji przedsądowej, sądowej i egzekucji
 • Ustalamy składniki majątkowe dłużnika
 • Udzielenie informacji o stanie prawnym oraz o prawach i obowiązkach klienta
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • udzielenie pomocy w sporządzaniu pism

Zatrudniani przez nas doradcy oferują szeroko zakrojoną pomoc osobom i podmiotom gospodarczym, które mają problem ze spłatą ciążących na nich zobowiązań pieniężnych. Po zapoznaniu się ze sprawą analizujemy aktualne możliwości finansowe dłużników. To pozwala nam na opracowanie terminarza opłacania rat oraz ustalenie ich odpowiedniej wysokości. Zadłużeni klienci mogą również skorzystać z opcji wydłużenia okresu spłaty zobowiązania. W niektórych okolicznościach przysługuje im też prawo do tymczasowego zmniejszenia kwoty składki ratalnej albo kilkumiesięcznego zawieszenia jej opłacania. Są to tzw. wakacje kredytowe.


Osobom, które dysponują stałym źródłem dochodów, pozwalającym na comiesięczne egzekwowanie przez komornika należności z pensji lub przychodów firmowych, proponujemy możliwość zawarcia z nami ugody. Dbamy o to, aby jej treść skutecznie zabezpieczała interesy klientów w obustronnych relacjach. W trosce o ich wygodę udostępniliśmy też opcję spłacania zadłużenia przez Internet.

Mediacja ma na celu znalezienie porozumienia pomiędzy stronami sporu. W przypadku Inkaso On Line prowadzimy mediacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Celem zatem jest wypracowanie sposobu spłacenia długu przez dłużnika. Prowadzimy mediacje prywatne jak i mediacje prawne. Zapewniamy profesjonalizm poufność oraz bezstronność.

Polubowne metody egzekwowania należności od dłużników przynoszą najlepsze efekty. Przed wstąpieniem na drogę sądową podejmujemy się szeregu czynności, mających na celu dojście do porozumienia z dłużnikiem. Mamy świadomość, że nie każde opóźnienie w uiszczaniu finansowych należności wynika ze złej woli zadłużonego podmiotu. Często jest ono wynikiem trudnej sytuacji materialnej firmy, spowodowanej na przykład zaległościami płatniczymi ze strony kontrahentów. Do każdej zaprezentowanej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć kompromis w negocjacjach z dłużnikami bez wszczynania postępowania sądowego. Szczególną ochroną obejmujemy także interesy wspólników spółek osobowych i akcyjnych, oferując im kompleksowe usługi z zakresu przeprowadzania postępowania upadłościowego i likwidacyjnego. Nasze zaangażowanie w sprawę to dla nich gwarancja uniknięcia pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i cywilnej za niespełnienie lub nienależyte wypełnienie zobowiązań w tej dziedzinie.

Pracując jako syndycy masy upadłości mamy także doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wdrażamy w nich programy naprawcze, przygotowujemy firmy do postępowań likwidacyjnych i upadłościowych i przeprowadzamy je aby nikt z zarządu tych przedsiębiorstw, a tym bardziej wspólników, czy akcjonariuszy nie ponosił odpowiedzialności cywilnej i karnej za ewentualne zaniechania podjęcia prawem wymaganych czynności.

Szkolenia z zakresu windykacji

fundamenty windykacji

sankcje

techniki negocjacyjne

poszukiwanie majątku dłużników

Prawne i legalne poza sądowe narzędzia windykacji

Audyt i wycena pakietów wierzytelności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. nr + 48 452 15 00;  + 48 605 324 976

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Scroll to Top