Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem nieopłaconych faktur. Jeśli taka sytuacja powtarza się notorycznie, wówczas pojawiają się problemy z płynnością finansową firmy. Zatory płatnicze w praktyce utrudniają podmiotom gospodarczym normalne funkcjonowanie, nie pozwalając im na rozwój działalności. Niestety, nie każdy dłużnik pomimo wielokrotnie ponawianych wezwań do zapłaty, jest skłonny do szybkiego uregulowania ciążących na nim zobowiązań pieniężnych.

W tych okolicznościach wierzycielom nie pozostaje nic innego, jak wystąpić na drogę sądową w celu odzyskania należności. Nie trzeba przy tym obawiać się konieczności uiszczenia znaczących sum pieniędzy na poczet kosztów zastępstwa procesowego. Istnieje bowiem możliwość przeniesienia całości wydatków z tym związanych na dłużnika. Windykacja należności opłacona z majątku podmiotu zalegającego z płatnościami często okazuje się najlepszym sposobem na wyegzekwowanie uprawnień przysługujących wierzycielom z tytułu zrealizowanej przez nich dostawy towarów i usług.

Windykacja na koszt dłużnika – obowiązujące przepisy

W kwietniu 2013 roku weszły w życie nowe regulacje prawne odnoszące się do terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z obowiązującym obecnie ustawodawstwem wierzycielom przyznano prawo do przeprowadzenia windykacji na koszt dłużnika. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą szybko odzyskać należne pieniądze bez konieczności opłacania usług profesjonalnych kancelarii czy firm windykacyjnych. Wymogiem uregulowania tych należności zostanie bowiem obciążona strona pozwana o spłatę długu. Do pomyślnego załatwienia wszelkich formalności z tym związanych niezbędna okazuje się zwykle pomoc prawników.


Warto pamiętać o tym, że windykacja na koszt dłużnika przebiega według ściśle określonych procedur. Nie ma możliwości ubiegania się przez kancelarie czy windykatorów o zapłatę za realizowane przez nie usługi bezpośrednio u strony pozwanej o uregulowanie długu. Stosowną opłatę na rzecz tych podmiotów powinien wnieść wierzyciel. Gdy dojdzie już do odzyskania należności od zadłużonej firmy, wówczas można także liczyć na zwrot kosztów przeprowadzonej windykacji. Innymi słowy, poniesienie tymczasowych strat finansowych przez powoda jest konieczne, aby móc ostatecznie obciążyć niewypłacalnego kontrahenta wydatkami za zastępstwo procesowe.

Jako firma windykacyjna, pobieramy swoje wynagrodzenie z kwoty spłaconych zobowiązań. Zwrot środków wierzycielowi następuje zwykle w dwóch transzach. Najpierw przelewamy na jego konto należność zmniejszoną o pobraną prowizję. Później przesyłamy klientowi pozostałą część odzyskanych środków.
Dokładamy wszelkich starań, aby windykacja na koszt dłużnika przebiegała sprawnie i szybko. Dlatego też uprościliśmy procedury obowiązujące przy ubieganiu się o naszą pomoc w odzyskiwaniu zaległych środków finansowych. Podmioty, które chcą skorzystać z naszych usług, powinny przesłać nam pocztą elektroniczną lub faxem dokumenty świadczące o zaistnieniu długu w danym przypadku. Nasi windykatorzy podejmują się bezpłatnego sprawdzenia wypłacalności kontrahenta. Na podstawie przeprowadzonych analiz proponują oni klientom najkorzystniejsze rozwiązania problemów. Decyzja o tym, czy windykacja należności na koszt dłużnika ostatecznie zostanie wszczęta, należy do wierzycieli.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. nr + 48 452 15 00;  + 48 605 324 976

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Koszty windykacji

Podjęcie działań windykacyjnych, niezależnie od ich formy, zawsze oznacza konieczność poniesienia wydatków w określonej wysokości. Jeśli strony decydują się na polubowne załatwienie sprawy, wspomniane kwoty z reguły oscylują na stosunkowo niskim poziomie. Zalicza się do nich przede wszystkim koszty wysyłania wezwań do zapłaty oraz wykonywania telefonów, a także dojazdu do siedziby dłużnika. Windykacja sądowa jest znacznie droższa. Do rozpoczęcia wszelkich procedur z nią związanych niezbędne jest uiszczenie opłaty od złożonego pozwu, której wysokość zależy od wartości długu. Dodatkowo, jeśli wierzyciel decyduje się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy, musi liczyć się z koniecznością uregulowania należności za pełnomocnictwo. W skład zobowiązania pieniężnego wchodzi również wynagrodzenie osoby reprezentującej interesy wierzyciela przed sądem.

Windykacja na koszt dłużnika – rekompensata tzw. 40 euro

Zgodnie z obowiązującą ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje prawo do uzyskania od podmiotu zalegającego z płatnościami specjalnej rekompensaty tytułem wydatków poniesionych na rzecz odzyskiwania należności. Świadczenie to zadłużona osoba lub firma zobowiązana jest wypłacić niezwłocznie, nie czekając na ewentualne wezwanie. Do końca 2019 roku wysokość tego świadczenia była stała i oscylowała na poziomie 40 euro, niezależnie od faktycznej wartości długu. Od 2020 roku wprowadzono jednak pewne nowelizacje, zgodnie z którymi na kwotę należnej wierzycielowi rekompensaty wpływa łączna suma zobowiązań dłużnych. Jeśli nie przekracza ona równowartości 5000 złotych, wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 euro. Dla zaległości finansowych mieszczących się w przedziale od 5000 do 50000 złotych – kwota zadośćuczynienia opiewa na 70 euro. W pozostałych przypadkach dłużnik zobligowany jest do zapłaty 100 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wierzyciel może liczyć na wypłatę świadczenia wtedy, gdy kontrahent ureguluje swoje zobowiązania po terminie. Co istotne, nie ma obowiązku wykazywania faktycznej wysokości wydatków poniesionych na odzyskanie długu.

Zdarzają się sytuacje, gdy suma zadośćuczynienia jest niższa niż łączna kwota środków pieniężnych przeznaczonych na wyegzekwowanie spłaty zobowiązań od kontrahenta. W tych okolicznościach wierzyciel może ubiegać się o zwrot różnicy pomiędzy przyznaną kwotą rekompensaty a wydatkami związanymi z odzyskiwaniem należności. Warto przy tym skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, współpracującej z najlepszymi kancelariami prawnymi. Powierzenie realizacji usługi specjalistom stanowi gwarancję tego, że zasądzona windykacja należności odbędzie się rzeczywiście na koszt dłużnika.

Profesjonalna firma windykacyjna

W procesie odzyskiwania zaległych zobowiązań finansowych od nierzetelnych kontrahentów przedsiębiorcom przyda się pomoc fachowej firmy windykacyjnej, takiej jak Inkaso On-line. Dysponujemy długoletnim doświadczeniem w branży. Do każdej przedstawionej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, poddając analizie wszystkie towarzyszące jej okoliczności oraz poszukując najlepszych rozwiązań problemów wierzycieli ze ściągalnością długów. Każdemu klientowi, który zdecyduje się na współpracę z nami, przydzielamy osobnego opiekuna, który zatroszczy się o to, aby windykacja należności na koszt dłużnika przebiegła sprawnie i z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur. Wybrane sposoby postępowania dostosowujemy do indywidualnych okoliczności oraz specyfiki branży, w której działa podmiot zalegający z płatnościami. Obustronna współpraca z klientami odbywa się w oparciu o wytyczne zawarte w umowie zlecenia windykacji lub powierniczego przelewu wierzytelności. Dbamy o to, aby klauzula jej wypowiadalności w pełni zabezpieczała interesy klienta.

Scroll to Top