Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Z reguły wywiad gospodarczy definiuje się jako całokształt wdrożonych przez firmę działań, których istota sprowadza się do gromadzenia, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji mających kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców przy podejmowaniu przez nich decyzji biznesowych. Zbieranie danych powinno odbywać się z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad etycznych. Głównym celem takiego przedsięwzięcia realizowanego odpłatnie według określonego cennika jest weryfikacja wiarygodności kontrahenta oraz działalności prowadzonej przez niego firmy pod kątem jej uczciwości i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Z punktu widzenia przedsiębiorstw wywiad gospodarczy pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej w branży dzięki zminimalizowaniu ryzyka związanego ze współpracą z inną organizacją. Umożliwia on rzetelną ocenę zagrożeń oraz szybkie zidentyfikowanie szans i przeciwności wynikających z kooperacji z firmami. Sprawdzając wiarygodność kontrahenta, można uniknąć ewentualnych strat oraz odzyskać długi. Na podstawie rzetelnie przeprowadzonego wywiadu gospodarczego opracowuje się strategię przedsiębiorstwa, planując inwestycje podejmowane przez nie w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej.

Świadczeniem usług wywiadowczych na rzecz różnego rodzaju organizacji zajmują się specjalne firmy detektywistyczne oraz windykacyjne, takie jak Inkaso On-line. W zakresie realizowanych przez nas zadań zdefiniowanych w cenniku mieści się nie tylko weryfikacja wiarygodności kontrahenta, ale także wskazywanie przedsiębiorcom, w jaki sposób mogą wykorzystać zebrane dane dla dobra zakładu pracy. Po przeprowadzeniu wywiadu i zebraniu wszystkich niezbędnych wiadomości przekazujemy je kierownikom firm, którzy w oparciu o nie sprawdzają wiarygodność kontrahenta oraz podejmują optymalne w danej sytuacji decyzje gospodarcze. Przykładamy szczególną wagę do tego, aby gromadzone przez naszych pracowników informacje wyróżniały się aktualnością oraz kompletnością. Cennik świadczonych czynności dostępny jest na stronie internetowej. Warto się z nim zapoznać przed skontaktowaniem się z naszą firmą windykacyjną w celu skorzystania z oferowanych przez nią usług.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Wywiad gospodarczy – przebieg

Wyróżniamy kilka etapów, w oparciu o które przebiega wywiad gospodarczy ukierunkowany na weryfikację wiarygodności kontrahentów. W pierwszej fazie planujemy całą operację, wybierając określone metody zdobywania informacji, a także kontrolowania skuteczności podejmowanych przez naszych pracowników zadań, na które wskazuje nasz cennik. W dalszej kolejności podejmujemy się szeregu czynności mających na celu zgromadzenie wszelkich niezbędnych danych biznesowych oraz poddajemy je przetwarzaniu. To umożliwia nam przejście do kolejnego etapu działań, którym jest analiza zebranych informacji oraz przekształcenie ich we wnioski i rekomendacje dla firmy zlecającej przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. Na samym końcu opracowujemy raporty oraz udostępniamy je odbiorcom. Na tej podstawie odbywa się weryfikacja wiarygodności kontrahentów.

Wywiad gospodarczy – klasyfikacje

W większości klasyfikacji wywiady gospodarcze dzieli się w oparciu o dwojakiego rodzaju kryteria. Biorąc pod uwagę szerokość pola zainteresowania, czynności wywiadowcze mogą być wszechstronne oraz ukierunkowane. W tym pierwszym przypadku dąży się do całościowego monitorowania sytuacji po to, aby w razie potrzeby na czas wykryć nadchodzące niebezpieczeństwo. Z kolei wywiad ukierunkowany ma na celu realizację konkretnych, ściśle zdefiniowanych celów.

Drugim kryterium jest sposób pozyskiwania informacji, na których bazie weryfikuje się wiarygodność kontrahentów. Nasz cennik ze względów etycznych zawiera tylko wywiad biały, w ramach którego zdobywa się dane w sposób jawny, zgodnie z obowiązującym prawem. Jego przeciwieństwem są natomiast tzw. czarne czynności wywiadowcze, do których wykorzystuje się nielegalne metody pozyskiwania wiadomości, niejednokrotnie na drodze szpiegostwa noszącego znamiona przestępstwa.

Scroll to Top