Windykacja należności z faktur

Windykacja należności z faktur

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duże wyzwanie, zwłaszcza w przypadku branż o zwiększonej konkurencyjności. Dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorców jest nieterminowe opłacanie faktur przez nabywców towarów lub usług. W sytuacji przedłużającej się zwłoki w płatności ze strony jednego lub kilku kontrahentów pojawia się problem z zachowaniem płynności finansowej. Z czasem może to doprowadzić nawet do bankructwa firmy. W takiej sytuacji warto ubiegać się o swoje pieniądze od nierzetelnych klientów, decydując się na windykację należności z faktur.

Największy nacisk w tej kwestii kładziemy na polubowne rozwiązanie problemu i zwykle już na tym etapie udaje nam się rozstrzygnąć najwięcej spraw. Jest to korzystne zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Pierwszy z nich ma świadomość, że wstąpienie na drogę sądową będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Natomiast przedsiębiorcy zależy na jak najszybszej windykacji, co pozwoli mu niezwłocznie odzyskać należne środki pieniężne. Polubowne rozstrzygnięcie jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem.

Poszkodowani sprzedawcy i dostawcy towarów lub usług mogą dochodzić swoich praw do uiszczenia należności również na drodze sądowej. Jednym ze sposobów jest złożenie pozwu do organu wymiaru sprawiedliwości zlokalizowanego na obszarze, w którym mieszka pozwany – zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (k.p.c.). Nie będzie to wygodna opcja dla poszkodowanego, jeśli prowadzi on działalność w innej części kraju. Jednak istnieje dobre rozwiązanie tego problemu. Artykuł 34 k.p.c. określa, że powództwo z tytułu niewywiązania się z umowy można również złożyć do sądu działającego na obszarze, w którym została ona wykonana. Ta alternatywa będzie odpowiednia dla przedsiębiorców mających siedzibę w miejscu realizacji umowy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. nr + 48 452 15 00;  + 48 605 324 976

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Windykacja faktur - jak przebiega?

Zanim poszkodowany uda się do sądu ubiegać o spłatę zadłużenia przez kontrahenta, musi spełnić szereg formalności. Jednym z warunków jest wezwanie dłużnika do zapłaty, w przeciwnym wypadku pozew może w ogóle nie zostać rozpatrzony przez sąd. Poza tym niewywiązanie się z tego obowiązku może być przyczyną obciążenia kosztami procesowymi powoda, przynajmniej częściowo, bez względu na wynik sprawy. Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy dostarczyć w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W treści pisma nie może zabraknąć informacji o konsekwencjach, jakie grożą dłużnikowi w razie przekroczenia podanego terminu płatności. Windykację zaległych należności można powierzyć specjalistom z Inkaso On-Line, którzy zajmują się skupem przeterminowanych faktur. Wezmą oni na siebie odpowiedzialność za sprawne i szybkie przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur z tym związanych.

Obecnie nie trzeba udawać się osobiście do sądu, aby ubiegać się o odzyskanie należności. Jeśli po otrzymaniu wezwania dłużnik nadal nie opłacił zaległej faktury, to można wnieść pozew drogą elektroniczną, korzystając z e-sądu. Tryb, w jakim zostanie rozpatrzona sprawa, jest uzależniony od wartości długu. Procedura uproszczona przewidziana jest w przypadku należności na sumę nieprzekraczającą 20 tysięcy złotych. Kwota ta nie zawiera odsetek oraz kosztów sądowych. Natomiast przy większym zadłużeniu konieczne jest przeprowadzenie postępowania w innym trybie.

Windykacja sądowa – rodzaje postępowań

W niektórych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy w oparciu o inny niż zwykły tryb proceduralny. Wyróżnia się trzy rodzaje postępowań – nakazowe, upominawcze oraz uproszczone. Zorganizowana według ich zasad windykacja sądowa przebiega sprawnie i wiąże się z niskimi opłatami. Jest to zatem dobra alternatywa dla tych wierzycieli, którym zależy na szybkim odzyskaniu przynajmniej części roszczeń od dłużników zalegających ze spłatą ciążących na nich zobowiązań finansowych. Klientom, którzy zgłaszają się z prośbą o pomoc do naszej firmy, udzielamy fachowych porad odnośnie do wyboru najlepszego sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej zwrotu wierzytelności. Posiłkujemy się przy tym opiniami doświadczonych prawników współpracujących z Inkaso On-line.

Odzyskanie pieniędzy z faktury - pismo procesowe

Sporządzając pozew w sprawie windykacji należności z faktur, warto posiłkować się artykułami: 126 i 187 k.p.c, które jasno określają jego wymogi formalne. Jeśli jest to pierwsze pismo procesowe w tym postępowaniu, to trzeba w nim poprawnie oznaczyć obie strony sporu. W przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną oprócz imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, konieczne jest podanie numeru PESEL lub NIP. Natomiast dla właściwego oznaczenia podmiotu gospodarczego należy wpisać jego dokładną siedzibę razem z numerem Krajowego Rejestru Sądowego lub NIP. Na piśmie trzeba też zaznaczyć prawidłową datę i miejsce jego sporządzania razem z oznaczeniem sądu, do którego jest skierowane.

W piśmie procesowym zawsze podaje się żądanie. W sprawach dotyczących windykacji będzie to opłacenie zobowiązań finansowych przez dłużnika. Należy też wskazać dokładną kwotę wszystkich zaległości. W treści dokumentu nie może zabraknąć również uzasadnienia wytoczenia sprawy. W tym miejscu warto podać wszystkie szczegóły dotyczące historii powstania zadłużenia oraz metod, z jakich skorzystał wierzyciel, aby odzyskać swoje pieniądze (np. monit). W załącznikach do pozwu trzeba dodać dokumenty wymienione w piśmie. Wierzyciel ma też prawo żądać zabezpieczenia roszczenia.

Profesjonalny windykator należności

Samodzielna windykacja długów to jak widać skomplikowany proces wymagający dużej wiedzy oraz skrupulatności. Dlatego lepszym rozwiązaniem na odzyskanie pieniędzy od firm lub dłużnika będącego osobą fizyczną, jest zgłoszenie się do ekspertów. Inkaso On-Line Sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi, kładąc szczególny nacisk na polubowne rozwiązanie danej sprawy. W ich zakresie mieści się skup przeterminowanych faktur oraz odzyskiwanie zaległych należności. Korzystając z pomocy naszej firmy windykacyjnej, możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu potrzebnego na wywiązanie się z formalności oraz znacznie przyspieszyć samą windykację.

Jeśli nieskutecznie ubiegasz się o dokonanie płatności z zaległych faktur przez dłużnika, to zgłoś się do naszej firmy windykacyjnej! Z nami możesz znacznie szybciej odzyskać swoje pieniądze od nierzetelnych kontrahentów. Windykacja zaległych faktur przebiega niezwykle sprawnie. Wszystkie formalności przeprowadzane są online, bez wychodzenia z domu. Przy przyjęciu zlecenia pobieramy niewielką opłatę administracyjną, jednakże w przypadku, gdy sprawa trafia do sądu – nie naliczamy już kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Nasze wynagrodzenie to prowizja od faktycznie wyegzekwowanych środków, którą finalnie wraz z uiszczoną wcześniej przez wierzyciela opłatą administracyjną i tak pobieramy od dłużnika. Powierzenie nam odzyskiwania należności uwalnia wierzyciela od konieczności zajmowania się wszelkimi formalnościami związanymi z egzekwowaniem długu.

DZIĘKI TEMU WIERZYCIEL OTRZYMUJE 100% SWOJEJ NALEŻNOŚCI!

Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz poznać więcej informacji na temat oferty, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Scroll to Top